Preek van de week

Preek zondag 9 juni, Pinksteren

Broeders en zusters in Christus:

Pasen is de grootste dag in de wereldgeschiedenis. Op die dag verrees Jezus van Nazareth, de Christus, uit de dood. De dood is overwonnen en verslagen. Het is één en al jubel. Veertig dagen na Pasen, op Hemelvaartsdag, stijgt Jezus naar de hemel op en verdwijnt uit het zicht. Vandaag daalt de Heilige Geest neer uit de hemel over de apostelen en over alle leerlingen die biddend bijeen zijn in de zaal van het Laatste Avondmaal. Zij werden al-len vervuld van de Heilige Geest.

De Heilige Geest vult de harten van de leerlingen met Zichzelf, met Zijn aanwezigheid. Vandaag, op Pinksteren, wordt de Kerk geboren door de Heilige Geest. De Kerk is niet ge-sticht door welwillende gelijkgezinde mensen, de Kerk wordt geboren uit de Heilige Geest die de harten van de leerlingen vult met Zijn aanwezigheid. De Kerk wordt van God uit geboren. De Kerk is een gave van God door de Heilige Geest.

De Heilige Geest is één en maakt één. De leerlingen, vervuld van de Heilige Geest, zijn één van hart en één van Geest. Het is de Heilige Geest die de leerlingen maakt tot één ge-meenschap, één volk. Zij, de Kerk, zijn nu het nieuwe volk van God, geboren uit de Heilige Geest en met de Heilige Geest bekleed. Zij spreekt vele talen maar één Geest.

De leerlingen hebben door de Heilige Geest, die nu woont in hun hart, kennis van God zelf gekregen, want God openbaart zichzelf aan hen door de Heilige Geest. Zij juichen en jubelen, zij zijn nieuw geboren. Zij weten met een innerlijke kennis, zij zien en roepen uit: Christus die aan het kruis gestorven is, is verrezen, Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Wij weten dat omdat Hij zich aan ons openbaart door de Heilige Geest. Hij is tot ons teruggekeerd, zoals Hij beloofd heeft: Ik zal u niet verweesd achter laten. 

'Door de Heilige Geest heeft God van mij bezit genomen, God is met mij. Hij wijst mij niet af, Hij neemt mij aan, wij zijn door Hem ten zeerste bemind. Ik zal niet sterven, ik zal le-ven en zingen van des Heren werk. Hoort wat God aan mij deed'. Zoals God zijn Zoon door de Heilige Geest uit de dood heeft opgewekt, zo zullen ook wij door diezelfde Heilige Geest verrijzen uit de dood.
Zo zijn de leerlingen nieuwe mensen geworden, geboren uit de Heilige Geest, zij zingen een nieuw lied, zij zingen een loflied voor de Heer, onze God. God zelf legt Zijn woorden in hun mond.

Diezelfde Heilige Geest is ook in ons uitgestort. Door de Kerk hebben wij de Heilige Geest ontvangen in ons doopsel ontvangen, ons vormsel en onze priesterwijding. Door die Hei-lige Geest zijn wij nieuw geboren, net zoals de apostelen en de leerlingen. Daarom komt in de geloofsbelijdenis meteen na de belijdenis over de Heilige Geest: ik geloof in de ene heilige katholieke Kerk. Want de Kerk is geboren uit de Heilige Geest en door de Kerk wordt ons die Heilige Geest geschonken.

Maar dan vraag ik mij af: Waar hoor ik God spreken door zijn Heilige Geest? Als we de Kerk van vandaag beluisteren, is het eerder veel gemopper en ontevredenheid dan blij-heid. Vreugde, liefde en vrede zijn toch de kenmerken zijn van de Heilige Geest? Er is één Heilige Geest en er is dus ook maar één volk van God en één Heilige Katholieke kerk. Maar er is zo veel verdeeldheid. Waar is de Geest?

We kijken nog eens nader. Wanneer werd Heilige Geest geschonken? In de zaal van het Laatste Avondmaal waar de leerlingen in gebed bijeen waren. De Heilige Geest is de vrucht van het gebed! De Heilige Geest is de Gave van God, die Hij geeft, waarin Hij Zich-zelf wegschenkt, in het gebed. De mensen die niet in gebed waren, die buiten stonden, riepen spottend: "Zij zijn dronken, zij zijn zich aan zoete wijn te buiten gegaan." Aan hen gaat de Heilige Geest voorbij.

Waarom worden er zoveel kerken gesloten? Ik durf te zeggen: Dat komt omdat de mensen niet meer bidden. Dan kunnen zij de Heilige Geest niet ontvangen, worden zij niet meer bezield en gaan geestelijk dood. Waarom vinden mensen onze liturgieën zo saai? Omdat zij niet bidden. Zij blijven aan de buitenkant steken en dringen niet door in het gebed. Wat doen veel mensen hier in de kerk voordat de priester met de liturgie begint? Zij pra-ten met elkaar en bidden niet.

Dan gaat de Heilige Geest voorbij. Een volk dat niet bidt, ontvangt de Heilige Geest niet! Dan kennen zij God niet en Jezus Christus niet! Want God openbaart zich in het gebed. Door die Heilige Geest openbaart God ons een hele nieuwe toekomst. Zoals Paulus zegt: Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens kan zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Door de Heilige Geest leven we van de vaste hoop. De Heilige Geest maakt ons altijd nieuw, want het is de eeuwige Geest.

Broeders en zusters: laat de genade van God niet voorbijgaan. Zet u hart open voor de Heilige Geest die vandaag over de Kerk, over ons, is uitgestort. Bidt en nog eens bidt! Bid-den is echt tijd vrijmaken, je in stilte terugtrekken om alleen met God te zijn wen niets anders te doen. Ook Christus trok zich in de eenzaamheid terug om te bidden. Daar in het gebed schenkt God zichzelf.

Blijf niet weg uit de viering van de Eucharistie. Daar komen we bij elkaar als het éne, het nieuwe volk van God door de Heilige Geest. Hier schenkt Christus Zichzelf aan ons, maakt Hij ons, door zijn Lichaam en Bloed, tot zijn Lichaam. Waar toonde Christus zich aan zijn apostelen na zijn verrijzenis? In de zaal van het Laatste Avondmaal! Waar wordt de Heili-ge Geest geschonken? In de zaal van het Laatste Avondmaal! Zo komen wij hier samen en vieren de Eucharistie, want dit is nu, sacramenteel, de zaal van het Avondmaal.
Hier zijn wij het volk van God en schenkt God ons zijn Heilige Geest. Hier schenkt Hij ons nieuwe levenskracht, schenkt Hij ons zijn liefde, schenkt Hij ons vreugde en hoop en wij zullen overlopen van dankbaarheid en hier komen om Hem te danken. Laat u niet ont-moedigen door de wereld om ons heen die ons bespot en kleineert. Wees sterk en bid. Hier krijgen wij nieuwe levenskracht, hier worden wij vervuld met Gods genade, komt God bij ons wonen en kunnen wij de wereld aan.
Zalig is het volk dat de Heer heeft als God.  Zalig Pinksteren. Amen.