Preek van de week

Preken Paaszondag 21 april en Paaswake zaterdag 20 april,
Voor de preek van de Paaswake scroll naar beneden

Broeders en zusters in Christus:

Het hoogfeest van Pasen is het Feest van het geloof. Immers: Maria Magdalena gaat naar het graf en zij ziet dat de steen is weggenomen. Zij meldt de apostelen: "Ze hebben de Heer weggenomen en weten niet waar ze Hem hebben neergelegd". Het geloof in de verrijzenis is bij haar nog niet binnengedrongen.

Petrus en Johannes gaan ook naar het graf, zij gaan het graf binnen. En wat zien zij? Niets! Het graf is leeg. Hoe kan het graf leeg zijn? Ze zien de zwachtels en de zweetdoek netjes opgerold. Is het graf geroofd? Maar neem je dan wel het lichaam van Jezus mee en niet de zwachtels waarin Hij gewikkeld was? En als je het lichaam rooft, ga je dan eerst de zwachtels afdoen en oprollen en netjes achterlaten? Als je rooft, heb je haast en geen tijd om de dingen netjes achter te laten. Het geheel wijst niet op roof. Maar wat dan?


Johannes komt ook bij het graf. Hij gaat naar binnen en kijkt. Hij ziet het lege graf en dan staat er: hij geloofde. Johannes gelooft: Jezus is verrezen! Jezus is uit de dood opgestaan! Omgekeerd: Als het lichaam van Jezus nog in het graf lag, dan was Hij zeker niet verrezen. De verrijzenis is iets wat je moet geloven. Het lege graf is het bewijs, maar het is wat je noemt een negatief bewijs. Het echte bewijs, positieve bewijs, wordt pas geleverd als ze de verrezen Heer mogen zien. Ook dat vraagt geloof. Jezus loopt op deze dag 's avonds met de Emmaüsgangers mee, maar ze zagen Hem niet omdat zij niet geloofden.


Laten we toch even de dingen op een rijtje zetten. Jezus heeft toch voorzegd dat Hij op de derde dag zou verrijzen? Dat is één. Twee: Jezus heeft iedere keer laten zien dat voor God niets onmogelijk is! Je hoort mensen wel eens zeggen: Er is niemand uit de dood teruggekeerd. Dan vraag ik: Oh nee? Heeft Jezus dan geen doden opgewekt? Heeft Jezus niet Lazarus die al vier dagen in het graf lag uit de doden opgewekt? Heeft Jezus niet laten zien dat Hij macht heeft over de dood heen? Jezus is nu zelf verrezen en zo laat Hij zien dat Hij machtiger is dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen en verslagen.


God grijpt in in het menselijke bestaan, als de mens uit zichzelf niets meer vermag. Heel veel dingen in ons leven moeten wij uit handen geven. Het laatste dat wij uit handen geven is onszelf bij onze dood. Het Paasgeloof vraagt een volledige overgave aan God. Heeft Jezus ook niet gezegd: Zoek vooreerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zal het overige u gegeven zijn.


De verrijzenis gaat ons menselijke verstand te boven. Het is het ingrijpen van God in een mensenleven. Ik vind het vaak onbegrijpelijk dat mensen de verrijzenis niet willen aanvaarden. Zij zeggen dat kan niet waar zijn! Inderdaad is de dood het einde van elk menselijk reddend handelen. Zij laten zich leiden dan ook leiden door hun menselijke verstand. Zij laten zich niet leiden door de dingen die gebeurd zijn: dat Jezus uit de dood verrezen is.
Geloven in de verrijzenis betekent ook dat men zich moet bekeren. Jezus gaat ons voor op de weg naar de verrijzenis. Wij moeten voor de verrijzenis Zijn weg gaan. Hoe kun je anders de verrijzenis verwerven. Zonder Jezus Christus is er geen verrijzenis en geen eeuwig leven. De verrijzenis is een handeling van Jezus Christus en zonder Hem krijg je geen verrijzenis. De verrijzenis is een acte van liefde. Jezus heeft Zichzelf helemaal in liefde totaal weggegeven op het kruis. Aan ons is het om die liefde te beantwoorden, om met Hem één te worden in liefde. Of zoals Jezus zegt: Gij in Mij en Ik in u. Als wij één zijn in liefde met Jezus Christus zullen wij met Hem verrijzen. Er is geen andere weg naar de verrijzenis. Maar veel mensen willen zich niet bekeren. Zij gaan op in het aardse leven en kijken niet verder dan het leven van de wereld. Wij zo begenadigd dat wij weten hoe wij zullen verrijzen. Daarom is het Paasfeest van Christus ook ons Paasfeest.

Broeders en zusters: De verrijzenis van Christus, uit de dood, is de blijde Boodschap van onze verlossing. Jezus Christus is de enige Verlosser van de wereld. Laat u zich niets wijs maken. Luister naar Hem. Wek liefde op voor Hem. Laat de vreugde van het Paasfeest niet verloren gaan, laat de hoop op een nieuw en eeuwig leven niet verloren gaan.


Voedt de liefde voor Christus. Door ons doopsel woont Hij ins hart, Door ons Doopsel zijn wij met Hem bekleed. Hij is niet ver weg, Hij is dichtbij, in ons hart. Voedt het geloof van ons Doopsel allereerst door het gebed. Voedt uw sacrament van het doopsel met het Sacrament van Christus' liefde, de Eucharistie. Wie mijn vlees eet en mijn Bloed drinkt heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Iedere Eucharistieviering is een Paasviering. Want zegt Jezus: Ik ben verrezen en nog altijd bij u.

Voedt uw geloof door het Sacrament van Boete en verzoening, waar de vriendschap met Christus wordt hersteld.


Broeders en zusters: Pasen is het grote Feest van een nieuwe en goddelijke vreugde die ons geschonken wordt om niet. Het is het Hoge feest van grote dankbaarheid jegens God.

Dat is wat wij u van harte toewensen. Pater Jozef en ik wensen u allen en heel onze parochie van harte een Zalig Pasen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paaswake zaterdag 20 april

Broeders en zusters in Christus,
Wij vieren in deze Paaswake het mysterie van ons mens zijn. We zeggen wel eens: God is een mysterie, maar we kunnen veel beter zeggen: de mens is een mysterie. Het is toch een mysterie dat u en ik bestaan! Want waar komen wij vandaan? Wij komen toch uit het niet!

In het Scheppingsverhaal hoorden wij dat God de mens, en daar horen wij dus ook bij,  geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Wij zijn door God in het bestaan geroepen. Zonder God zouden wij er niet zijn. Dan hadden we dat ook niet geweten, maar ik ben wel heel blij dat ik er ben, dat ik leef, dat ik besta.

Maar waarom heeft God ons geschapen, waarom heeft Hij u en mij geschapen? Waarom heeft Hij ons het leven gegeven? Als wij naar de wereld om ons heen kijken dan is het een zooitje. En hoewel de wereld ernstig gehavend is, willen wij deze wereld toch niet verla-ten. Wij leven graag in deze wereld en willen niet sterven.

God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, als een gelijke om ons zijn liefde te geven en dat wij die liefde als zijn gelijke zouden beantwoorden. Hij wil ons zijn liefde geven om ons te laten delen in zijn vreugde in zijn geluk. In het paradijs ging het echter al fout. De mens beminde zichzelf meer en had lak aan God. Wij hebben deze week het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht. Deze week hebben we gezien dat de mensen God de wereld uit wilde bannen door Christus aan het kruis te slaan. Heeft de wereld van vandaag God niet opnieuw verbannen? In welk huis hangt er nog een kruis-beeld? Waar wordt nog naar God geluisterd? Doet de wereld niet wat zij zelf wil? Hebben wij niet een regering en een wetgeving die lak heeft aan God en zijn gebod? De wereld van vandaag is net als Adam en luistert niet naar God. Wij willen anders zijn, want anders waren wij niet hier. 

God had de mens geschapen voor zijn geluk, om hem Zijn liefde te geven. Hij heeft de mens alles gegeven, heel de schepping heeft Hij aan de mens gegeven. De mens mag Heer zijn over de schepping. De mens werd hoogmoedig en ging verder is zonder God. En God liet het toe. Kijk ook maar naar de parabel van de verloren Zoon. Maar een leven zonder God is een leven in de dood en een leven naar de eeuwige dood.

God is mens geworden om de mens weer bij Hem terug te brengen. Maar de wereld aan-vaardde de Zoon niet en heeft Hem aan het kruis geslagen. De wereld denkt machtig te zijn. Maar de macht van de wereld is de dood. Dat wordt uitgevochten in oorlogen en ter-rorisme. Maar de wereld doodt ook het ongeboren leven en de oude lijdende mens en zegt dat ze een heldendaad verricht.

Als de wereld haar spel gespeeld heeft en Christus vermoord heeft en begraven, dan laat God zien dat Hij door niemand zich laat binden, ook door de dood niet. Hij is almachtig. Wij hadden al gezien dat de Zoon goddelijke macht bezit. De Zoon deed wonderen die al-leen God vermag. Maar ondanks al die grote wonderen heeft de wereld Hem geen geloof geschonken en schenkt ze Hem nog steeds geen geloof. God grijpt in in deze wereld op een goddelijke wijze. Hij doet zijn Zoon verrijzen, Hij laat Hem opstaan uit de dood! Dat Jezus doden opwekte, hebben we gezien, maar die werden in het leven terug gezet. Jezus verrijst uit de dood en wordt niet in het leven teruggezet, Hij gaat door de dood heen en leeft voorbij de dood.

Maar we zien wel dat de Zoon het lijden verduurd en doorstaan heeft. De Zoon is geen enkel leed bespaard gebleven. Hij had het kwaad kunnen weerstaan. Bv. Als Jezus gevan-gen genomen wordt, zoals wij op Goede Vrijdag hoorden, zei Jezus: 'Wie zoekt gij'. Ze antwoordden: 'Jezus de Nazoreeër'. Jezus antwoordde: 'Dat ben Ik', en toen werden zij meteen op de grond geworpen. Eén enkel woord van Jezus is voldoende om zijn tegen-standers neer te werpen. Jezus gaat bewust het lijden in en sterft eraan. Maar Hij verrijst. Op die manier gebruikt Jezus het kwaad en maakt zo het kwaad machteloos. Dat is de al-macht van God. God overwint niet het kwaad door het kwaad neer te slaan, zoals een oorlog gewonnen wordt. God gebruikt het kwaad om zijn heil te verwezenlijken.

Door ons Doopsel hebben wij de vijand de rug toegekeerd en hebben wij ons bekeerd tot Jezus Christus. Christus woont door ons doopsel in ons hart. Door ons doopsel zijn wij met Hem bekleed en dragen wij zijn koninklijk gewaad.

Daarom willen wij onze doopbelofte met overtuiging hernieuwen. Wij willen ons opnieuw geheel aan Christus toewijden. Hij heeft ons zijn liefde betoond door voor ons te lijden en te sterven. Aan welke grotere liefde kunnen wij ons vertrouwvol toewijden? Als wij in Christus blijven, als wij met Christus leven en sterven, zal Hij ons doen opstaan uit de dood en binnenleiden in het huis van de Vader. Wij zullen met Hem God mogen aan-schouwen zoals Hij is. Dan zullen wij aan God gelijk zijn zoals Hij ons bedoeld heeft toen Hij ons schiep naar zijn beeld en gelijkenis. God zal heel zijn liefde aan ons geven, Hij zal Zichzelf aan ons geven. Het is zijn vreugde om ons door zijn liefde gelukkig te zien. Aan hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid in alle eeuwen de eeuwen. Amen.