Preek van de week

Preek zondag 9 mei, Joh. 15, 9-17, (6b) Blijft in mijn liefde
Onderaan vind u de lezingen die de basis vormen van deze preek.

Broeders en zusters in Christus,

De eerste lezing heeft wat uitleg nodig. Petrus heeft een visioen gehad. Hij had honger en wilde gaan eten. Maar toen zag hij de hemel open en een laken vanuit de hemel neerdalen, dat aan vier punten wordt vastgehouden, met daarop allerlei viervoetige dieren en vogels, reine en onreine dieren. Onreine dieren mogen ze niet eten. Een stem sprak: komaan, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus trouw aan de opvoeding in de joodse leer en het joodse geloof, wil geen onreine dieren eten. Dat gebeurde drie keer. Maar de stem zei: Beschouw niet onrein wat God rein heeft verklaard. Voor God zijn alle dieren rein. Petrus vraagt zich af wat dat te betekenen heeft. En dan komt aan de deur, Cornelius, een romeinse honderdman.

Cornelius is een honderdman, een romein die het joodse land bezet houdt en het volk zijn vrijheid ontneemt. Met de bezetter, net zoals wij in de Tweede Wereldoorlog, ga je niet om.  Een bezetter mijdt je. Hij is onrein. Maar veel belangrijker is: Cornelius is een heiden. De joden mogen geen omgang hebben met heidenen, niet omdat zij mindere mensen zijn, maar het joods geloof moet zuiver blijven. Daar is niks mis mee. Vroeger was het heel gewoon als een kind verkering kreeg, dat vader of moeder als eerste de vraag stelde of de jongen of het meisje wel katholiek was. Het katholieke geloof is heilig en dat moet bewaard blijven. Wij zijn de heiligheid van ons katholieke geloof kwijt. Dat is ernstig.  Maar hoe kun je het geloof verkondigen als je niet bij die mensen op bezoek mag gaan?

Cornelius heeft intussen ook een visioen gehad waarin hem verteld werd dat Hij naar Petrus moest gaan. Door de Geest gedreven gaat Petrus bij Cornelius op bezoek en daar begint de lezing van vandaag. Petrus begint Jezus Christus te verkondigen als de Redder van de wereld. Terwijl Petrus aan het spreken is, daalt Heilige Geest neer op allen die naar zijn toespraak luisteren, over de heidenen. De Christenen van joodse komaf staan verbaasd dat ook over heidenen de Heilige Geest wordt uitgestort. Voor Petrus en voor de gelovigen vanuit de joden wordt duidelijk: Voor God zijn alle mensen rein. In de tweede wereld oorlog maakten de nazi’s een onderscheid tussen een rein ras en een onrein ras. Voor God zijn alle mensen rein. En Hij wil zijn Heilige Geest uitstorten over alle mensen. Petrus ervaart hier een doorbraak in het geloof. Daarop beveelt Petrus deze mensen te dopen in de naam van Jezus Christus. Het is door de genade van de Heilige Geest dat de Kerk groeit en zich uitbreidt.

Hoe laten wij ons leiden door de Heilige Geest? In het evangelie horen we Jezus zeggen: ‘Blijft in mijn liefde’. Dat is de opdracht die Jezus aan zijn apostelen, en dus ook aan ons, meegeeft. Als gij in zijn liefde blijft, zal mijn vreugde in u zijn en uw vreugde zal volkomen worden. Een mens wil toch gelukkig zijn? Ook God wil dat wij gelukkige mensen zijn. Hij schenkt ons zijn geluk als wij in de liefde van Christus blijven.

Vorige week hoorden we Jezus zeggen dat Hij de ware wijnstok is. Door ons doopsel zijn wij aan de wijnstok, die Christus is, geënt. Wat moeten wij, als gedoopten, doen om gelukkig te zijn? Dat is zijn geboden onderhouden.

In de samenleving en in de kerk is veel onvrede. Mensen maken zich zorgen over veel situaties in de wereld en in de kerk, zij raken teleurgesteld, lopen ontevreden rond, hebben overal kritiek op, behalve op zichzelf. Aan al die mensen klinkt vandaag de oproep van Jezus: Blijft in mijn liefde. Dan zal mijn vreugde in u zijn en uw vreugde volkomen worden.

Mensen zoeken hun geluk elders, maar Jezus is de wáre wijnstok. Er zijn wijnstokken die veel belovend zijn maar uiteindelijk zullen die geen goede vruchten dragen en altijd teleurstellen. Daarom zegt Jezus: Blijf in mijn liefde. Menslief, je moet eens weten hoezeer ik je liefheb. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Ik zeg u wat goed voor u is: Onderhoudt mijn geboden, dan zul je in mijn liefde blijven. Dat is de belofte die Jezus ons geeft voor ons geluk.

Voor al die mensen die ontevreden en teleurgesteld zijn, klinkt één oproep: Bekeer je tot Jezus Christus. Luister naar Hem. Leg je toe op het gebed en op het vieren van de sacramenten. Vraag Hem om vergeving in het Sacrament van de Biecht. Zoals een moeder haar kind voedt aan haar borst, en zij zichzelf als voedsel aan haar kind geeft, zo worden wij door Christus Zelf gevoed en geeft Hij zichzelf aan ons in het gebed  en het vieren van de sacramenten, bijzonder de Eucharistie waarin Hij ons zijn lichaam en zijn bloed, geeft, zijn Geest en zijn Godheid. Door innig met Christus verbonden te zijn, krijgen wij die vreugde van Christus in ons hart. Mensen die niet bidden en niet de sacramenten vieren, zullen geen vrucht dragen en zij zullen ook niet de genade verkrijgen van die volkomen vreugde die Christus schenkt.

Blijft in mijn liefde heeft nog een veel diepere betekenis. Kijken we eens naar Petrus. Zijn liefde voor Christus staat buiten kijf. Dat mogen we echt wel stellen. Maar toen de situatie moeilijk werd, heeft Petrus Jezus, zijn Heer en vriend, verloochend. En niet een beetje. Maar Petrus kreeg veel spijt. Tranen van droefheid, van berouw, van liefde, dat hij dit zijn Heer en Vriend zo in de steek gelaten had. Ook al had hij Jezus verloochend, zijn liefde voor Jezus bleef. Daarvan getuigt Petrus na de verrijzenis als Jezus Hem vraagt: Hebt gij Mij meer lief dan deze mij beminnen. Dan roept hij uit de grond van zijn hart: Heer, Gij weet dat ik U bemin!

Toen Jezus zijn verrijzenis aan zijn leerlingen verscheen, werden, vervuld van overgrote vreugde toen zij Jezus zagen. De Heer, die zij in de steek gelaten hadden, laat hen niet in de steek, Hij bezoekt zijn vrienden. Christus herstelt de vriendschap met zijn leerlingen. Zo werden de leerlingen vervuld van vreugde vanuit de verzoening. Die vreugde is volkomen. Zo betoont de Heer aan zijn vrienden, aan hen die Hem liefhebben, zijn barmhartigheid, zijn vergevingsgezindheid, zijn vriendschap. Judas bleef niet in de liefde van Christus. Hij wendde zich van Christus af en ging zijn noodlottig einde tegemoet. Jezus laat ons nooit los. Maar als wij Jezus loslaten, dan kan Hij niets meer voor ons doen. En daar ligt het oordeel.

In deze meimaand denken wij bijzonder aan Maria, de Moeder van de Heer. Zij is de rank aan Christus verbonden die rijke vruchten draagt. Zij heeft gezegd: Mij geschiede naar uw woord. Door haar innige liefdevolle verbondenheid met de Heer is haar vreugde is volkomen Zij straalt die liefde en vreugde uit naar heel de Kerk. Zij heeft ons lief met die liefde waarmee God haar bemint. Zij is ons voorbeeld in geloof. Daarom eren en vereren wij haar deze maand als onze Moeder, de Moeder van de Kerk, en vandaag bijzonder op Moederdag.

Moge de Heilige Geest ons een geest van gebed geven, moge Hij in ons een nieuw Pinksteren doen ontvlammen, een nieuw Pinksteren aan zijn Kerk dat wij Jezus van harte beminnen, dat wij elkaar kunnen beminnen met die liefde waar Hij ons heeft liefgehad. Wij vragen aan Maria, Onze Lieve Vrouw ter Eik, Moeder van Christus, Moeder van de Kerk,  bid voor ons. Amen.

Lezing uit de Handelingen der Apostelen. Hand. 10, 25-26.34-35.44-48
Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: “Sta op, ik ben ook maar een mens.” Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat,  uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.” Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen, die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus: “Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden, die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?” En hij beval hen te dopen in de Naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Joh. 15, 9-17
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.”