Bijzondere preken

Preek weekend 1 - 2 september 2018. Thema: De misbruikschandalen en wij

Broeders en zusters in Christus:

De Kerk is de laatste dagen een belangrijk onderwerp van gesprek door de vele schandalen wereldwijd door bedienaren van de Kerk. Ik word daar heel verdrietig van. Van bedienaren van de Kerk mag je toch wel meer verwachte4n. Het is hopelijk een klein aantal, maar wij worden er allemaal, als Kerk, op aangekeken. De aantijgingen en beschuldigingen gaan door tot in de hoogste kringen. Zelfs de paus moet, zegt een bisschop, zijn ontslag nemen.

Hoe actueel is het Evangelie van vandaag. Jezus zegt: "Wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen, komen boze gedachten, on-tucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, af-gunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens."

Die bezoedeling gebeurt niet alleen in de Kerk, het gebeurt in de hele samenleving, maar de pijlen worden vooral gericht op de Kerk. Het geeft overigens wel aan dat een verloederde samenleving, die alle morele grenzen overschreden heeft en hoe verdorven zij ook is, toch ergens beseft wat wel mag en wat niet mag. Maar de pijlen worden bewust op de Kerk gericht om de Kerk kapot te maken. En wat dat betreft heeft de Kerk geen enkel verweer.

Het doet mij denken aan de Openbaring van Johannes. We kennen allemaal het visioen van de vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren die krijt in haar weeën en barensnood. Tegenover haar vindt zij de draak die klaar staat om het kind te verslinden. De vrouw staat allereerst beeld voor het volk Israël dat de Messias moet voortbrengen. Het geloof van Israël balt samen in Maria die de Messias heeft voortgebracht. De vrouw wordt vervolgens beeld van de Kerk, die de Messias voortbrengt door haar Sacramenten en nieuwe gelovigen verwekt door het doopsel. Het kind wordt ijlings weggevoerd naar God en zijn troon, de draak wordt uit de hemel gejaagd en op aarde geworpen. Dan begint de draak daar de vrouw, dat is de Kerk, te vervolgen. God echter bereidt voor haar een plaats in de woestijn. Dar is zij veilig. In de woestijn wordt zij door God gevoed. De Kerk van vandaag leeft in de woestijn. In de woestijn is zij veilig, is zij buiten het bereik van Satan, van de kwade machten, maar zij leeft en overleeft omdat zij door God gevoed wordt. De gelovigen worden weliswaar vervolgd, maar de Kerk is veilig. Of zoals Jezus het zegt: Gij zijt Petrus op deze rots zal Ik mijn Kerk bouwen. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen.

In ons geheugen hebben we het beeld van een triomferende kerk: Alles was in onze streken Katholiek, de aanwezigheid van de kerkgebouwen in onze parochie getuigen nog als een herinnering aan die tijd. Maar dat is niet de Kerk uit de Openbaring. De Kerk van vandaag is zoals in de Openbaring: een vrouw die, op een door God bereide plaats eenzaam, in de woestijn, door God gevoed wordt. Als God de Kerk een plaats geeft in de woestijn, dan is dat goed en moeten wij dat ook als zodanig aanvaarden en niet weeklagen dat we in een woestijn verkeren.  

Door de zonden en misdaden van enkelen lijdt dus heel de Kerk schade. Maar veel erger is, dat door onze zonden, zwakke mensen in het geloof, Jezus Christus en zijn Kerk de rug toekeren. Zonder Jezus Christus is er geen verlossing, geen eeuwig leven. Jezus is immers de verrijzenis en het leven. Jezus Christus zal tegen die misdadigers dezelfde woorden zeggen als tot de Schriftgeleerden en de Farizeeën: "Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Gij sluit het Rijk der hemelen af voor de mensen. Zelf gaat gij er niet binnen, terwijl gij hun die dit wel willen, de toegang verspert." Dat zijn ernstige woorden. Maar dat geldt ook voor ons.

Jezus zelf leeft in het Evangelie eigenlijk ook in een woestijn. Overal en van alle kanten wordt Hij aangevallen. Zo maken de Farizeeën zich druk over het wassen van de handen, over de uiterlijke reinheid van de mens. Jezus maakt zich druk over de innerlijke reinheid van de mens. Niet dat uiterlijke reinheid niet belangrijk is, we willen allemaal schoon en gewassen zijn, maar de innerlijke zuiverheid wordt veelal vergeten. Die innerlijke reinheid ontstaat door de beoefening van deugden en een godvruchtig leven.

Wat de kerk en de samenleving nu nodig hebben, zijn heilige mensen, geen schijnheiligen. De Heer, Jahwe, zegt in het boek Leviticus: Weest heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig. Of zoals Jezus ons leert: weest volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Pater Harry de Greeve van de Bond zonder naam zei: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” De schandalen in de kerk moeten voor ons allen een uitdaging zijn tot een nieuw en heilig leven te leiden, om het woord van God te aanvaarden en Jezus Christus na te volgen zoals Maria zei: "Mij geschiede naar uw Woord." Daar zullen wij op afgerekend worden.

Hier in Veldhoven mogen we ons bijzonder scharen onder de moederzorgen van de heilige Moeder van God Maria. Wij moeten ons blijven inspannen om de zonde in onszelf te overwinnen en te groeien in heiligheid. Daarom slaan wij de ogen op naar Maria, die als een toonbeeld van deugd en heiligheid schittert voor heel de Kerk. Zij spoort ons aan: Doet wat Hij u zeggen zal. Als wij naar Maria luisteren, zullen we naar Christus luisteren. Hoe meer wij doen wat Hij van ons vraagt, een godvruchtig leven dus leiden, des te meer zullen wij op Hem gelijken en dan zal ook werkelijk gebeuren wat Hij belooft: "Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen worden". Deze vreugde komt van God en de wereld kan die niet van ons afnemen. Zo voedt God ons in deze woestijn, in dit dal van tranen. Laten wij zuiver zijn en ons ontdoen van alles wat ons bezoedelt. Laten we sterk staan. Bidt veel en vraagt om vergeving. Zoekt geestelijke hulp. Zo kunnen wij doorgaan, en wij zullen overwinnen. Overduidelijk is dat deze kracht van God komt. Onze Lieve Vrouw ter Eik, bid voor ons, zondaars, nu, en bid voor onze Kerk. Amen.